Nieuwe Arbowet

1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) gewijzigd. In de vernieuwde wet worden werkgevers en werknemers meer betrokken bij het arbobeleid. Dit heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor het medezeggenschapsorgaan in de vorm van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

De belangrijkste wijzigingen

De Arbowet zorgt ervoor dat werknemers gezond en veilig kunnen werken. Deze wet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. De nieuwe wetswijziging houdt in dat de rol van de verschillende betrokkenen verandert. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

 • Basiscontract: Dit is nieuw in de wet. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers.
 • Open spreekuur: De werkgever zorgt ervoor dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk.
 • Vrije toegang werkvloer: De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken om het bedrijf zo beter te leren kennen.
 • Second opinion: Iedere werknemer, kan bij twijfel over de juistheid van het gegeven advies, een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts.
 • Adviesrol bedrijfsarts: In de nieuwe wet is er nog meer aandacht voor preventie. De bedrijfsarts adviseert de werkgever over preventieve maatregelen.
 • Melden beroepsziekten: Signaleren en melden van beroepsziekten was al een taak van de arts. Maar het basiscontract stelt nu dat de bedrijfsarts de beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
 • Klachtenprocedure: Iedere bedrijfsarts moet, vanaf ingang wetswijziging, een klachtenprocedure hebben. Zodat een werknemer een klacht kan indienen.
 • Duidelijkere rol preventiemedewerker: Elk bedrijf moest al een preventiemedewerker aanwijzen. Nu moet de benoeming en de positie van deze persoon met instemming van de OR of PVT plaatsvinden.
 • Grotere medewerkersbetrokkenheid: Met de instemming op de persoon en de positie van de preventiemedewerker krijgt de OR meer betrokkenheid bij het arbobeleid.
 • Toezicht en handhaving: De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgt meer mogelijkheden werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties op te leggen bij het niet naleven van het basiscontract.
 • Overgangsperiode: Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om contracten aan te passen.

Bron: Arboportaal

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Met onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en productinnovaties op het gebied van werkplek- en ergnomische oplossingen.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief